BIPROTECH Sp. z o. o. - Biuro Projektów Technologicznych

Wyszukaj na stronie

1. 2003 2004 KPO –Dietsmann-Comertin. Karachaganak - Kazakhstan Konsultacje technologiczne oraz koordynacja projektów modernizacji zakładu przeróbki ropy i gazu.
2. 2004 Lurgi Polska – Grupa Lotos Gdańsk Usługi inżynierskie dla projektu modernizacji i rozbudowy destylacji atmosferycznej i próżniowej oraz hydrorafinacji benzyn.
3. 2004 Lurgi Polska – Grupa Lotos Gdańsk Dokumentacja paszportowa rurociągów dla projektu modernizacji destylacji atmosferycznej i próżniowej oraz hydrorafinacji benzyn.
4. 2004 KPO – konsorcjum Chevron, Agip, Łukoil, British Gas. Karachaganak - Kazakhstan Usługi inżynierskie – obliczenia stresowe rurociągów, klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem.
5. 2004 Zakład Odazotowanie Gazu Ziemnego KRIO Odolanów Wielobranżowy projekt techniczny modernizacji instalacji mycia aminowego.
6. 2004 Prywatny kontrahent zagraniczny Projekt bazowy instalacji termicznej destrukcji opon.
7. 2005 Lurgi Polska – Grupa Lotos Gdańsk Instrukcje eksploatacji dla instalacji destylacji atmosferycznej i próżniowej oraz hydrorafinacji benzyn.
8. 2005 Lotos Asfalt Gdańsk - Polska Raporty nt. przygotowania zakładów asfaltu w Jaśle oraz Czechowicach do konsolidacji z Lotos Asfalt Gdańsk
9. 2005 Air Liquide Polska Projekt budowlany instalacji magazynowania ciekłego azotu
10. 2005 ILF Polska Consulting Engineers Polska Plan zagospodarowania wraz z wstępnym kosztorysem ZZK dla zakładu obróbki gazu ziemnego wraz z instalacjami grupowymi oraz odwiertami.
11. 2005 Tebodin Polska Projekt budowlany terminalu olejowego – część technologiczna, orurowania, automatyka oraz systemy pomocnicze
12. 2005 PKN Orlen Polska Koncepcja intensyfikacji węzła koncentracji frakcji izobutylenowej.
13. 2005 Lotos Asfalt Czechowice - Polska Projekt techniczny kolektora rozładowczego asfaltu
14. 2005 PKN Orlen Polska Koncepcja intensyfikacji węzła rozdestylowania gazu płynnego.
15. 2005 ILF Polska Consulting Engineers Polska Plan zagospodarowania dla zakładu wstępnego przerobu ropy oraz gazu ziemnego wraz z instalacjami grupowymi oraz odwiertami.
16. 2005 Aprochem Polska/Acclaim Energy Trust Canada Projekt bazowy i techniczny instalacji doświadczalnej termicznego krakingu ropy ciężkiej zlokalizowany w zakładach chemicznych Dwory w Oświęcimiu
17. 2005 Prochem Polska Nadzór prac w zakresie orurowania dla instalacji Hydrorafinacji Parafin w Rafinerii Trzebinia S.A.
18. 2006 Lurgi Polska / IVG Terminal Silesia w Radzionkowie Projekt budowlany i techniczny rozbudowy terminalu o dodatkowy zbiornik magazynowy V=2000m3 wraz z włączeniem go do infrastruktury
19. 2006 LOTOS Asfalt
Gdańsk, Czechowice - Polska
Koncepcja, projekt budowlany i techniczny systemów nalewu asfaltu drogowego oraz rozładunku cystern kolejowych dla zakładów produkcji i magazynowania asfaltów.
20. 2006 Grupa Lotos Gdańsk – Polska Koncepcja i projekt techniczny systemu zasilania oleju opałowego do pieców technologicznych.
21. 2006 Chemieanlagenbau Chemnitz, Niemcy Instalacja biodiesla. Usługi projektowania orurowania w PDS.
22. 2006 Lotos Asfalt
Jasło
Rozszerzony projekt bazowy i projekt techniczny instalacji oksydacji asfaltów; rozbudowa i modernizacja.
23. 2006 WWT Canada Jonava, Litwa Rozszerzony projekt bazowy i projekt techniczny Zakładu Termicznego Krakingu Olejów Przepracowanych z instalacjami pomocniczymi i oczyszczalnią ścieków.
24. 2007 WWT Canada Majorka, Hiszpania Projekt techniczny Zakładu Termicznego Krakingu Olejów Przepracowanych
25. 2007 Lotos Asfalt
Jasło
Rozszerzony projekt bazowy i projekt techniczny instalacji hermetyzacji zbiorników magazynowych wraz z hermetyzacją nalewu asfaltów.
26. 2007 Air Liquide Polska, Węgry Projekty techniczne instalacji do produkcji tlenu, azotu; zbiorniki, parowniki, załadunek/rozładunek, systemy połączeń pomiędzy sekcjami instalacji, obiekty pomocnicze (chłodnie wentylatorowe).
27 2007 Air Liquide Rosja Projekt bazowy zakładu gazów technicznych (wodór, tlen, azot) dla Riazania.
28 2007 Lotos Asfalt
Jasło
Koncepcja, projekt bazowy i projekt techniczny systemu mieszania asfaltów wraz z rozbudową nalewu
29 2007 Grupa Lotos, Gdańsk Projekt techniczny zbiornika asfaltu raz z powiązaniem do rafinerii oraz niezbędną infrastrukturą
30 2007 Tebodin, Poland Projekt bazowy i studium orurowania dla instalacji magazynowania i dystrybucji rozpuszczalników organicznych dla drukarni Printpack w Kutnie
31 2007 LOTOS Oil SA, Czechowice Koncepcja wraz z kosztorysem instalacji komponowania plastyfikatora wraz z magazynowaniem, rozładunkiem surowców oraz nalewem produktów
32 2008 Air Liquide, Rosja Rozszerzony projekt bazowy zakładu ciekłego azotu wraz z infrastrukturą dla MIKRON-u oraz Surgutu, Rosja
33 2008 Rafineria Jedlicze, Grupa ORLEN Project bazowy i techniczny instalacji DRW Atmosferycznej
34 2008 Atechem/PKN Orlen Projekt techniczny orurowania pompowni dla instalacji TEiG II - modernizacja
35 2008 Rafineria Jedlicze, Grupa ORLEN Koncepcja techniczno-kosztowa oraz projekt wykonawczy instalacji magazynowania i nalewu ciężkich olejów opałowych.
36 2009 Tebodin, Poland Projekt techniczny dla instalacji magazynowania i dystrybucji rozpuszczalników organicznych dla drukarni Printpack w Kutnie
37 2009 LOTOS Asfalt Jasło Projekty budowlane, wykonawcze i nadzory budowy Fabryki Materiałów Hydroizolacyjnych w Jaśle. Prowadzenie inwestycji jako Generalny Projektant całości zadania.
38 2009 PKN Orlen Polska Koncepcja dla określenia możliwości instalacji ekspandera gazu ziemnego dla produkcji energii elektrycznej w PKN Orlen w Płocku.
39 2009 Lotos Asfalt
Jasło
Projekt bazowy i techniczny rozbudowy instalacji oksydacji asfaltów oraz frontu rozładunkowego w Jaśle.
40. 2009 LOTOS Oil SA, Czechowice Projekt bazowy wraz z ZZK i projekt budowlany instalacji ekstrakcji furfurolem dla produkcji plastyfikatora.
41. 2009 Lotos Asfalt
Gdańsk
Koncepcja i projekt techniczny instalacji hermetyzacji nalewu asfaltów do cystern kolejowych i autocystern
42. 2009 LOTOS Oil SA, Czechowice Projekt techniczny instalacji do komponowania i magazynowania plastyfikatora.
43. 2009 Ekocem, Dąbrowa Górnicza, Poland Projekt techniczny magazynowania oleju opałowego i podawania go do sieci palnikowej
44. 2009 MontazSpecStroy / Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company Zbiornik magazynowy roztworu Merox – projekt techniczny
45. 2010 Lotos Asfalt
Jasło
Koncepcja i projekt techniczny frontu kolejowego rozładunkowego gudronu i załadunkowego asfaltu w Jaśle.
46. 2010 Grupa LOTOS, Gdansk Koncepcja technologiczna i kosztowa modernizacji i zwiększenia wydajności instalacji ekstrakcji furfurolem
47. 2010 INiG/Grupa LOTOS Analiza zmiany rozpuszczalnika z Di-ME and MEK-Toluen na instalacji odparafinowania.
48. 2010 PGNiG / Control Process Projekt techniczny orurowania instalacji wydobycia gazu i ropy
49. 2010 Zachem, Bydgoszcz Kontrakt pod klucz instalacji skraplania chloru
50. 2011 EC Mielec / Control Process Projekt techniczny instalacji pomocniczych dla EC Mielec
51. 2011 ZBACh Tarnów Dokumentacja warsztatowa i koncesyjna aparatów ciśnieniowych zgodnie ze standardami AMSE / EN dla instalacji Alkilacji w PKN Orlen.
52. 2011 LOTOS Asfalt Czechowice Projekt techniczny instalacji magazynowania asfaltów modyfikowanych.
53. 2011 Rafineria Jedlicze, Grupa ORLEN Koncepcja techniczno-kosztowa modernizacji instalacji Destylacji Olejów Przepracowanych w zakresie poprawy odzysku ciepła.
54. 2011 Solveco S.A. Koncepcja technologiczna oraz ZZK dla zakładu odzysku rozpuszczalników wraz z infrastrukturą, w tym inwentaryzacja parku zbiorników oraz instalacji produkcyjnych
55. 2011 LOTOS Asfalt Jasło Koncepcja technologiczno-kosztowa, projekt wykonawczy zakładu produkcji asfaltów modyfikowanych oraz nadzór nad budową.
56. 2011 Lotos Asfalt Gdańsk Koncepcja i projekt techniczny hermetyzacji parku zbiorników asfaltu oraz instalacji dopalania oparów z hermetyzacji.
57. 2012 Zakład produkcji asfaltu, Trzebinia, ORLEN Asalt Inwentaryzacja rurociągów oleju grzewczego oraz asfaltu
58. 2012 Lotos Asfalt Gdańsk Koncepcja modyfikacji systemu oleju grzewczego w celu zwiększenia jego efektywności w zakładzie LOTOS Asfalt w Gdańsku.
59. 2012 Orion Engineered Carbons/Evonik Jasło Projekt wykonawczy podłączenia nowego podgrzewacza powietrza do produkcji sadz technicznych.
60. 2012 Polwax S.A. Czechowice Projekt techniczny i budowlany instalacji magazynowania parafiny
61. 2012 Air Liquide, Wittenberg, Niemcy Projekt techniczny instalacji produkcji CO2, magazynowanie i systemy pomocnicze.
62. 2012 Icopal Zduńska Wola Inwentaryzacja sieci asfaltu oraz oleju grzewczego
63. 2013 Tauron Wytwarzanie S.A. Instalacja pilotowa odzysku CO2 ze spalin elektrowni metodą adsorpcyjną. Projekt bazowy oraz wykonanie instalacji pod klucz.
64. 2013 Solveco S.A. Projekt wykonawczy i nadzory dla zakładu odzysku rozpuszczalników wraz z infrastrukturą, w tym inwentaryzacja parku zbiorników oraz instalacji produkcyjnych
65. 2013 Stalprodukt S.A. Bochnia Infrastruktura wraz z instalacjami pomocniczymi dla zakładu produkcji asfaltu. Projekt wykonawczy z nadzorami.
66. 2013 GRUP-TERMINAL TRANS BITUM S.R.L. Rumunia Terminal asfaltowy, drogowy i kolejowy wraz z całą infrastrukturą. Projekt bazowy i wykonawczy wraz z nadzorami.
67. 2013 Air Liquide Polska Projekt wykonawczy orurowania instalacji magazynowania i zgazowania ciekłego azotu i tlenu dla SISECAM Targovishte Bułgaria
68. 2013 Air Liquide Polska Projekt wykonawczy instalacji magazynowania i zgazowania ciekłego azotu dla Terminala LNG Świnoujście
69. 2014 PKN Orlen Plock Małe projekty techniczne modernizacji instalacji rafineryjnych i petrochemicznych
70. 2014 Regionalna Izba Gospodarcza Lodz Projekt bazowy i zbiorcze zestawienie kosztów nabrzeżnego terminala paliw płynnych w Nigerii
71. 2014 Polmos Jozefow Koncepcja i zbiorcze zestawienie kosztów terminala paliw płynnych
72. 2014 Dabster Polska Projekt techniczny instalacji zatężania i granulacji azotanu wapnia w Egipcie
73. 2014 Synthos, Oświęcim, Polska Projekt budowlany i techniczny instalacji badawczej do syntezy biobutadnienu jako część kontraktu pod klucz
74. 2015 GEA Bischoff Niemcy Chagres Gas Cleaning Plant, project wykonawczy 3D w orurowaniu
75. 2015 Alkat – Dąbrowa Górnicza, Air Liquide Polska Projekt budowlany i wykonawczy instalacji pomocnicniczych dla ASU 6 – zakład skraplania tlenu
76. 2015 Synthos, Oświęcim, Polska Kontrakt pod klucz instalacji badawczej do syntezy biobutadnienu.
77. 2016 Energoash, Kędzierzyn Koźle, Polska Projekt budowlany zakładu separacji popiołów wraz z całą infrastrukturą
78. 2016 Alkat – Dąbrowa Górnicza, Air Liquide Polska Projekt budowlany zamienny i wykonawczy połączeń zewnętrznych dla ASU 6 – zakład skraplania tlenu
79. 2016 Synthos, Sochaczew, Polska Projekt budowlany i wykonawczy zakładu produkcji klejów w Sochaczewie
80. 2016 Synthos, Rudniki, Polska Instalacja produkcji HDS PPT Krzemionki, project techniczny oraz prowadzenie inwestycji w formule EPCM
81. 2016 Motorex, Ostrowiec Sw. Polska Projekt techniczny instalacji rozładunku i magazynowania olejów bazowych
82. 2016 Synthos, Oświęcim, Polska Instalacja produkcji monomer do funkcjonalizacji kauczuków. Projekt bazowy wraz z przygotowaniem ZZK zadania.
83. 2017 Flukar, Kędzierzyn Blachowania, Polska Zakład oczyszczania olejów przepracowanych, Projekt bazowy i budowlany.
84. 2017 Energoash, Kędzierzyn Koźle, Polska Projekt wykonawczy zakładu separacji popiołów wraz z całą infrastrukturą
85. 2017 PCC Rokita, Brzeg Dolny, Polska Projekt bazowy i projekt wykonawczy instalacji skraplania chloru.
87. 2017 PKN Orlen/Elektrobudowa, Plock, Poland Instalacja Metatezy. Dokumentacja warsztatowa i koncesyjna 50 aparatów ciśnieniowych (kolumn, wymienników ciepła, zbiorników).

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.